Regulamin sklepu internetowego galeriawody.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – GALERIA WODY z siedzibą w Praszce 46-320 Strojec Ogrodowa 17, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Gminy Chojnów NIP: 6941498277, REGON: 020073236, nr telefonu +48 530 555 743, adres e-mail: biuro@galeriawody.pl
 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.galeriawody.pl;
 3. Klient – Użytkownik, który zawiera w ramach Sklepu Umowę sprzedaży;
 4. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) tj. osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Przedsiębiorca –  przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121) tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu;
 8. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem posiadania przez Użytkownika następującej przeglądarki internetowej:
  • Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0
  • Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0
  • Google Chrome
  • włączoną obsługą JavaScript
  • włączoną obsługę plików Cookies
 2. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu oraz elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu tzw. layout, jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Informacje dotyczące towarów znajdujących się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (zamówień) przez Użytkowników.
  • Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik składa ofertę kupna określonego towaru.
  • W przypadku, gdy towar objęty zamówieniem nie jest dostępny Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika.
  • Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.
  • Zamówienia realizowane są na terenie Polski i zamówienia należy składać w języku polskim
 2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
  • Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
  • Zamówienia składane są za pomocą formularza zamówień. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
  • danych  Klienta,
  • adresu dostawy,
  • sposobu dostawy,
  • sposobu dokonania płatności za towar,
  • rodzaju rachunku – paragon/faktura VAT,
  • adresu email,
  • numeru telefonu.
  • Klient zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki formularza prawidłowo oraz podać dane zgodne ze stanem rzeczywistym.
  • Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia zamówienia do realizacji.
  • Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty). Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

V. ZAPŁATA CENY

 1. Zapłata za zakupiony towar może zostać dokona:
  • przelewem (przedpłata) – na rachunek bankowy Sprzedawcy:
   27 1050 1171 1000 0092 0213 1455 (ING Bank)
  • przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy w Praszce 46-320, Strojec ul. Ogrodowa 17
  • przy odbiorze zakupionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej (za pobraniem).
 2. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

VI. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

 1. W razie stwierdzenia przez Klienta niezgodności zamówionego towaru z umową, stosuje        się przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi uregulowanej w kodeksie cywilnym (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121).
 2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu

VII. DOSTAWA

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta.
 2. Klient wybiera jeden poniższych sposobów dostawy:
  • odbiór osobisty
  • przesyłka kurierska
  • przesyłka pocztowa
 3. Termin dostawy zamówionych towarów w przypadku zapłaty za zakupiony towar przy odbiorze w siedzibie Sprzedawcy oraz przy odbiorze zakupionego towaru z pośrednictwem firmy kurierskiej, liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia i jest zgodny z ust. 2, o ile podczas potwierdzenia zamówienia Sprzedawca i Klient nie ustalą innego terminu dostawy towarów. Natomiast w przypadku zapłaty za zakupiony towar przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4. W przypadku nieodebrania przesyłki na rzecz Klienta, Sprzedawca ma prawo żądać zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej.
 5.  Uprasza się aby przy odbiorze przesyłki Klient sprawdził, czy zewnętrzne opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie przesyłki, w tym naruszenie plomby (taśmy) stanowi przesłankę odmowy jej przyjęcia od kuriera. W takiej sytuacji uprasza się, aby Klient w miarę możliwości niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do objęcia niektórych produktów darmową dostawą. W przypadku, gdy Klient złoży zamówienie jednocześnie na dwa lub więcej towarów, przy czym tylko jeden z nich będzie objęty promocją darmowej dostawy, Klient będzie obowiązany do pokrycia kosztów dostawy towaru nieobjętego promocją.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, do odstąpienia od umowy,
  •  dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  •  świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  • dostarczania prasy;
  • usług w zakresie gier hazardowych.
 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 4. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1.  Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zakupionych towarów.
 2. Do reklamowanego towaru należy zawsze dołączyć dowód zakupu lub jego kopię, opis wady towaru, datę jej powstania oraz żądanie Nabywcy.
 3. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient będący Konsumentem zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych, w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również, pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.  U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Klientem Umową, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
 3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
 5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

XI. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) informujemy, że Sklep wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył
 3. Pliki cookies  wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • analityczno-statystycznych (analiza zachowań Klientów na stronie sklepu internetowego), marketingowych oraz w celu dopasowania treści do indywidualnych potrzeb Klientów.
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

XII. MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTEPU PRZEZ COOKIES.

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 17.11.2014r.